โอวาทหลวงพ่อวัดปากน้ำ

โอวาทหลวงพ่อวัดปากน้ำ
หลวงพ่อสด

www.doophra.blogspot.com

พระสมเด็จวัดระฆัง พระของขวัญ ...เป็นวิทยาทาน100% เพื่อการศึกษาเท่านั้น...ไม่มีการซื้อขาย ครับ. ขับเคลื่อนโดย Blogger.
 
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่

พระสมเด็จวัดระฆัง-พิมพ์ใหญ่-พิมพ์โบราณ

พระสมเด็จวัดระฆัง-พิมพ์ใหญ่-พิมพ์โบราณ

พระสมเด็จวัดระฆัง-พิมพ์ใหญ่-พิมพ์โบราณ
วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ แก่น้ำมันตังอิ๊ว

พระสมเด็จวัดระฆัง-พิมพ์ใหญ่-แก่น้ำมันตังอิ๊ว
พระสมเด็จวัดระฆัง-พิมพ์ใหญ่-แก่น้ำมันตังอิ๊ว

 พระสมเด็จวัดระฆัง-พิมพ์ใหญ่-แก่น้ำมันตังอิ๊ว-01

พระสมเด็จวัดระฆัง-พิมพ์ใหญ่-แก่น้ำมันตังอิ๊ว

พระสมเด็จวัดระฆัง-พิมพ์ใหญ่-แก่น้ำมันตังอิ๊ว

พระสมเด็จวัดระฆัง-พิมพ์ใหญ่-แก่น้ำมันตังอิ๊ว

พระสมเด็จวัดระฆัง-พิมพ์ใหญ่-แก่น้ำมันตังอิ๊ว
 พระองค์นี้ เนื้อจัดมาก คำว่าจัดนั้นหมายถึง "เข้มด้วยมวลสารและฉ่ำด้วยน้ำมันตังอิ๊ว"
เป็นพระสมเด็จที่ดูง่าย  นอกจากนี้ มีคราบรักเก่า แตกเกาะติดตามซอก รอยยุบย่น 
ลักษณะ พุทธศิลป์ครบถ้วน  ธรรมชาติแสดงถึงกาลเวลาและความเก่าของพระ

สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2560

วันศุกร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559

พระสมเด็จวัดระฆัง เนื้อองค์ครู

พระสมเด็จวัดระฆัง เนื้อองค์ครู
พระสมเด็จวัดระฆัง เนื้อองค์ครู" องค์ มงคลสูตร "
พระสมเด็จวัดระฆัง เนื้อองค์ครู


พิมพ์เดียว กับ พระ 2องค์ นี้ครับ

พระสมเด็จวัดระฆัง เนื้อองค์ครูมงคลสูตร https://th.wikipedia.org/wiki/มงคลสูตร

ในคัมภีร์ชั้นอรรถกถา อธิบายความโดยพิสดารถึงสาเหตุของการที่พระพุทธเจ้าตรัสมงคลสูตรไว้ว่า ประมาณ 12 ปีก่อนพุทธกาล ประชาชนต่างตื่นตัวว่า อะไรคือเหตุที่ทำให้ชีวิตเป็นมงคล กล่าวว่า บ้างก็ว่า วัตถุสิ่งของ เช่น ต้นไม้ สัตว์ หรือว่ารูปเคารพต่าง ๆ จะทำให้ชีวิตเป็นมงคล[1] เรื่องราวการอภิปรายเรื่องมงคล ก็ไปถึงภุมเทวา คือเทวดาในระดับพื้นดิน เทวดาก็สนทนากันว่าอะไรคือมงคล ประเด็นนี้ก็ลุกลามไปถึงอากาศเทวา ไปถึงสวรรค์ชั้นต่าง ๆ จนถึงพรหมโลกชั้นสุธาวาส ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย ของผู้ที่บรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีแล้ว มีความเข้าใจในเรื่องมงคลชีวิตเป็นอย่างดี แต่ไม่สามารถอธิบายได้ จึงได้ประกาศให้เทวดาทราบว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะเสด็จลงมาตรัสรู้ธรรมในอีก 12 ปี ให้ไปถามพระพุทธองค์ในตอนนั้น

เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว คืนหนึ่งขณะที่ประทับอยู่ ณ เชตวันมหาวิหาร ใกล้เมืองสาวัตถี ท้าวสักกเทวราชได้นำหมู่เทวดาเข้าเฝ้า และบัญชาให้เทพบุตรองค์หนึ่งทูลถามพระองค์ว่า อะไรคือมงคลของชีวิต พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงแสดงหลักมงคลสูตร ซึ่งมีทั้งหมด 10 หมวด นับเป็นรายการได้ 38 ประการ*

ตามเนื้อหาในพระสูตร มงคลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ยึดถือวัตถุ แต่ยึดถือการปฏิบัติฝึกฝนตนเอง ซึ่งมีอยู่ 38 ประการ ทั้งหมดจำแนกอยู่ในเนื้อหาโดยแบ่งเป็น ๑๐ หมวด ดังนี้

หมวดที่ ๑
ไม่คบคนพาล
คบบัณฑิต
บูชาคนที่ควรบูชา

หมวดที่ ๒
อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม
มีบุญวาสนามาก่อน
ตั้งตนชอบ

หมวดที่ ๓
เป็นพหูสูต
มีศิลปะ
มีวินัย
มีวาจาสุภาษิต

หมวดที่ ๔
บำรุงมารดาบิดา
เลี้ยงดูบุตร
สงเคราะห์ภรรยา(สามี)
ทำงานไม่คั่งค้าง

หมวดที่ ๕
บำเพ็ญทาน
ประพฤติธรรม
สงเคราะห์ญาติ
ทำงานไม่มีโทษ

หมวดที่ ๖
งดเว้นจากบาป
สำรวมจากการดื่มน้ำเมา
ไม่ประมาทในธรรม

หมวดที่ ๗
มีความเคารพ
มีความถ่อมตน
มีความสันโดษ
มีความกตัญญู
ฟังธรรมตามกาล

หมวดที่ ๘
มีความอดทน
เป็นผู้ว่าง่าย
เห็นสมณะ
สนทนาธรรมตามกาล

หมวดที่ ๙
บำเพ็ญตบะ
ประพฤติพรหมจรรย์
เห็นอริยสัจจ์
ทำพระนิพพานให้แจ้ง

หมวดที่ ๑๐
จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม
จิตไม่โศก
จิตปราศจากธุลี
จิตเกษม


วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2558

พระปิดตา พิมพ์ปั้น หลวงพ่อแก้ว ปากทะเล

พระปิดตา พิมพ์ปั้น หลวงพ่อแก้ว ปากทะเล

พระปิดตา พิมพ์ปั้น หลวงพ่อแก้ว ปากทะเล

พระปิดตา พิมพ์ปั้น หลวงพ่อแก้ว ปากทะเล

พระปิดตา พิมพ์ปั้น หลวงพ่อแก้ว ปากทะเล

วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2558

พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ สังฆาฏิ หูช้าง

พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ สังฆาฏิ หูช้าง

พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ สังฆาฏิ หูช้าง

พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์ สังฆาฏิ หูช้าง

ธรรมชาติ องค์ครู  

ด้านหน้าแบบนึง ผิวกระเทาะร่อนสองชั้น  สีเขียวเทา 
ด้านหลังแบบนึง คราบรัก สวยงามแบบน้ำเชื่อม

องค์นี้บูชาคล้องคอ เจ้าของหลายปี ครับ มีธรรมชาติบูชาติดตัว  อีกด้วยวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2558

พระคะแนนวัดระฆัง หูบายศรี หลวงปู่นาค พ.ศ.2495

พระคะแนนวัดระฆัง-หูบายศรี-หลวงปู่นาค-พ.ศ.2495

พระคะแนนวัดระฆัง-หูบายศรี-หลวงปู่นาค-พ.ศ.2495

พระคะแนนวัดระฆัง หูบายศรี หลวงปู่นาค พ.ศ.2495

พระคะแนนวัดระฆัง-หูบายศรี-หลวงปู่นาค-พ.ศ.2495

พระคะแนนวัดระฆัง-หูบายศรี-หลวงปู่นาค-พ.ศ.2495

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เจดีย์ เกศเปลวเทียน

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เจดีย์ เกศสะบัด เกศเปลวเทียน

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เจดีย์ เกศเปลวเทียน

จุดเด่นพิมพ์นี้ อยู่ที่วงแขน และ ปลายพระเกศ พลิ้ว สวยงามมาก

เนื้อนุ่ม สบายตา  แป้งรองพิมพ์ และความซึ้มเป็นธรรมชาติ


พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เจดีย์ เกศสะบัด เกศเปลวเทียน

ศึกษาเทียบพิมพ์ จากองค์ครูในวงการ

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เจดีย์ เกศสะบัด เกศเปลวเทียน


พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เจดีย์ เกศเปลวเทียน


พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เจดีย์ เกศเปลวเทียน

วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2558

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์พระประธาน อกกระบอก

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์พระประธาน อกกระบอก

" องค์ ไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา "

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์พระประธาน อกกระบอก


พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์พระประธาน อกกระบอก

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2558

พระปรุหนัง พิมพ์บัวเบ็ด เนื้อชินเงิน กรุวัดมหาธาตุ จ.อยุธยา

พระปรุหนัง พิมพ์บัวเบ็ด เนื้อชินเงิน กรุวัดมหาธาตุ จ.อยุธยา

พระปรุหนัง พิมพ์บัวเบ็ด เนื้อชินเงิน กรุวัดมหาธาตุ จ.อยุธยา

พระปรุหนัง พิมพ์บัวเบ็ด เนื้อชินเงิน กรุวัดมหาธาตุ จ.อยุธยา

พระปรุหนัง พิมพ์บัวเบ็ด เนื้อชินเงิน กรุวัดมหาธาตุ จ.อยุธยา

วันเสาร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2558

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์พระประธาน อกกระบอก เนื้อหาองค์ครู

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์พระประธาน อกกระบอก เนื้อหาองค์ครู

" องค์ ขวัญชาติ "

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์พระประธาน อกกระบอก เนื้อหาองค์ครู

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์พระประธาน อกกระบอก เนื้อหาองค์ครู

เซียนใหญ่ มอบให้กับผู้มีบุญ รับไปบูชาต่อครับ

ขอขอบคุณท่านเจ้าของพระ ไว้ ณโอกาสนี้   เพื่อมอบเพื่อเป็นวิทยาทาน

และให้สาธุชน  บูชา กันต่อไป


สวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช 2558วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

อาชีพให้เช่าพระเป็นบาปหรือไม่
คำถาม : การทำอาชีพให้เช่าพระเป็นบาปไหมคะ
พีะอาจารย์ : คุณโยม อยู่ที่ว่าให้เช่าพระแบบไหน ถ้าหากว่าเรามีการสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาแล­้วเราก็ไปรับมาให้คนเช่าไปบูชาเพื่อเป็นกา­รระลึกนึกถึงพระรัตนตรัย หากจิตเป็นกุศลอย่างนี้คนที่ให้เช่าพระก็ไ­ด้บุญไปด้วย แต่ถ้าหากเช่าพระโดยไม่ได้มีจิตเป็นกุศลเล­ย คิดมุ่งหวังแต่ผลกำไรเท่านั้น แล้วปฏิบัติด้วยความไม่เหมาะสม เช่น จับพระโยนๆเวลาอยู่ที่บ้าน ใส่กระเป๋าก็ไม่ได้ทำด้วยความเคารพ เวลาวางก็วางแบอยู่กับพื้น ถ้าอย่างนี้ก็มีสิทธิ์ติดวิบากอกุศลมาด้วย­เหมือนกัน เจริญพร
วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557

พระหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบเล็ก (ตาขีด)

พระหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบเล็ก (ตาขีด)

พระหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบเล็ก (ตาขีด)

พระหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบเล็ก (ตาขีด)

วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2557

พระปิดตา หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ พิมพ์ใหญ่ หลังแบบ


พระปิดตา หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ พิมพ์ใหญ่ หลังแบบพระปิดตา หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ พิมพ์ใหญ่ หลังแบบ

พระปิดตา หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ พิมพ์ใหญ่ หลังแบบ

พระปิดตา หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ พิมพ์ใหญ่ หลังแบบ

พระปิดตา หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ พิมพ์ใหญ่ หลังแบบ

วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2557

พระนางพญา พิมพ์สังฆาฏิ พิษณุโลก

พระนางพญา พิมพ์สังฆาฏิ

พระนางพญา พิมพ์สังฆาฏิ

สวยงามมากครับ

พระนางพญา พิมพ์สังฆาฏิ

พระนางพญา พิมพ์สังฆาฏิ

พระนางพญา พิมพ์สังฆาฏิ

วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2557

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เจดีย์ใหญ่

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เจดีย์ใหญ่

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เจดีย์ใหญ่

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เจดีย์ใหญ่

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เจดีย์ใหญ่


พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เจดีย์ใหญ่ศึกษาเทียบพิมพ์เจดีย์ใหญ่  วรรณะ ต่างๆ


พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เจดีย์ใหญ่

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เจดีย์ใหญ่วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557

พระปิดตา หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อชานหมาก

พระปิดตา หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อชานหมาก


พระปิดตา หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อชานหมาก หรือเนื้อหยาบ 

เก่าเก็บ    ขอบปีก ไม่ได้ถูกขัดออก  ผงฝุ่นและรองพิมพ์ เกาะแน่นเป็นเนื้อเดียวกัน 

แสดงถึงกาลเวลา ครับ  พิมพ์นี้ เนื้อแบบนี้  หาชมยากจริงๆ  

เซียนรุ่นเก๋า  ต้องถูกใจแน่นอนพระปิดตา หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อชานหมาก

พระปิดตา หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อชานหมาก

พระปิดตา หลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง เนื้อชานหมาก

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557

พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์ฐานคู่ เนื้อหนึกนุ่ม

พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์ฐานคู่ เนื้อหนึกนุ่ม

พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์ฐานคู่ เนื้อหนึกนุ่ม

พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์ฐานคู่ เนื้อหนึกนุ่ม

พระสมเด็จ บางขุนพรหม พิมพ์ฐานคู่ เนื้อหนึกนุ่ม

วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557

พระสมเด็จวัดระฆัง-พิมพ์ใหญ่ "องค์-ธุดงควัตร"

พระสมเด็จวัดระฆัง-พิมพ์ใหญ่--องค์-ธุดงควัตร-ธรรมชาติสวยงามมาก01

"องค์ ธุดงควัตร"

ธรรมชาติ ยุบย่น สวยงามมาก  มวลสารเด่นชัด  เนื้อแห้งหนึกนุ่ม  

ด้านหลังแบบสังขยา  ขอบข้างซึ้งตัวงามตา

แบบพิมพ์ พระสมเด็จยุคกลาง 

องค์นี้ถ่ายภาพใหม่ เก็บรายละเอียดครับ  ลองศึกษากันดู

พระสมเด็จวัดระฆัง-พิมพ์ใหญ่--องค์-ธุดงควัตร-ธรรมชาติสวยงามมาก01

พระสมเด็จวัดระฆัง-พิมพ์ใหญ่--องค์-ธุดงควัตร-ธรรมชาติสวยงามมาก01

พระสมเด็จวัดระฆัง-พิมพ์ใหญ่--องค์-ธุดงควัตร-ธรรมชาติสวยงามมาก01

พระสมเด็จวัดระฆัง-พิมพ์ใหญ่--องค์-ธุดงควัตร-ธรรมชาติสวยงามมาก01

พระสมเด็จยุคกลาง


ตรียัมปวาย

ตรียัมปวาย
ปริอรรถาธิบายแห่งพระเครื่อง เล่ม๑ พระสมเด็จฯ ตรียัมปวาย พ.ศ.๒๕๑๑ ปริเฉทที่๑ ทฤษฎีกายทิพย์ และปริเฉทที่๘ อาราธนาวิธี กรรมวิธีบูชาและปลุกพระสมเด็จฯ

ทักทายกัน

‪#‎โอวาทปาฏิโมกข์‬

"ปาฏิโมกข์"แปลว่าธรรมเป็นเครื่องพ้น(ทุกข์) โดยมีเป้าหมายคือพระนิพพาน

‪#‎หลักการณ์3‬

สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง การไม่ทำบาปทั้งปวง หนึ่ง

กุสะลัสสูปะสัมปะทา การบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อม หนึ่ง

สะจิตตะปะริโยทะปะนัง การกลั่นจิตของตนให้ผ่องแผ้ว หนึ่ง

เอตัง พุทธานะ สาสะนัง ฯ นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

‪#‎อุดมการณ์4‬

ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีติกขา, ความอดทน คือความอดกลั้น เป็นตะบะอย่ายิ่ง

นิพพานัง ปะระมัง วะทันติ พุทธา, พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ตรัสว่า พระนิพพานเป็นเยี่ยม


นะ หิ ปัพพะชิโต ปะรูปะฆาตี ผู้ล้างผลาญผู้อื่น, ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต


สะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต ผู้เบียดเบียนผู้อื่น, ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ


เอตัง พุทธานะ สาสะนัง ฯ นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

‪#‎วิธีการณ์6‬

อะนูปะวาโท, การไม่เข้าไปว่าร้ายกัน หนึ่ง

อะนูปะฆาโต, การไม่เข้าไปล้างผลาญกัน หนึ่ง

ปาฏิโมกเข จะ สังวะโร, ความสำรวมในพระปาฏิโมกข์ หนึ่ง

มัตตัญญุตา จะ ภัตตัสมิง, ความเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนาหาร หนึ่ง

ปันตัญจะ สะยะนาสะนัง, การนอนการนั่งอันสงัด หนึ่ง

อะธิจิตเต จะ อาโยโค, การประกอบความเพียรในอธิจิต หนึ่ง

เอตัง พุทธานะ สาสะนัง ฯ นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย.

ปล. มาฆบูชา เป็นวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓ หนึ่ง มีพระอรหันตสาวกมาประชุมกัน ๑๒๕๐ รูป

โดยมิได้นัดหมายกัน และล้วนเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" เป็นวันที่พระบรมศาสดาได้แสดงโอวาทปาฏิโมกข์ เพื่อเป็นหลักในการออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา


ขอขอบคุณ

https://www.facebook.com/Dhamma2you


ขอให้ธรรมะสว่างไสวกันทุกท่าน...ครับ

จาก

ทีมงานดูพระ

doophra.blogspot.com 24 สิงหาคม 2558


ตอนนี้กำลังปรับปรุง เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลพระง่ายขึ้นครับ ขออภัยในความไม่สะดวก

Updates Via E-Mail

Categories